Category: Ogłoszenia

Wyprawka szkolna

Druki wniosków do pobrania w sekretariacie- termin złożenia wniosków do 01 października 2018 !!!

                                                                  

Wyprawka szkolna 2018/2019

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018, poz. 1796).

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:

1.słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci  i młodzieży do:

  • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia
  • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia.
  • liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
  • klas IV –VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV –VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII –IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy III szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których nowa w art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych),
  • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia,
  • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
  • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa
    w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty.

 

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019, w terminie do 1 października 2018 r.

 

Druk wniosku można pobrać w sekretariatach szkół i ze strony internetowej www.bip.miastko.pl.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię  i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu  i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796) oraz uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r.- „Wyprawka szkolna”.

 

Wywiadówka-27.09 2018 r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas-27.09 2018 r. (czwartek) godz. 15.30

 

 

 

 

 

 

 

Przydział pomieszczeńna spotkania wychowawców klas z rodzicami  dnia   27.09 2018 r. (czwartek) godz. 15.30

Klasa Wychowawca Sala nr
  I T.Sped. Żyw.  K.Czekała  15
 II T.Sped. Żyw. J.Treder 7
 III T.Sped. Żyw. J. Ginter 14
 IV T. Sped. Żyw.  A.Stankiewicz 9
 
 I  Wielozawodowa E.Lewandowska 19
 I SprzedawcaWielozawodowa M.Roszczak 4
 II Kucharz wielozawodowa  A.Warsińska 3
 II Sprzedawcawielozawodowa   B.Grzybowska 16
 III Kucharz wielozawodowa S.Petryna 23
III Sprzedawca wielozawodowa   D.Matuszkiewicz 26

Będzie możliwość konsultacji z innymi nauczycielami

Zapisy na jęz. kaszubski lub ukraiński

1) Uczniowie klas II, III i IV, którzy chcą w nowym roku szkolnym pobierać stypendium za język kaszubski lub język ukraiński  proszeni są o złożenie stosownego wniosku do Sekretariatu szkoły w terminie do piątku, 07 września. Jeżeli zrobiliście to już w czerwcu nie ma potrzeby powtórnego składania wniosku.

2) Spotkanie dla uczniów kontynuujących naukę języka kaszubskiego odbędzie się w piątek, 07 września, na 3. godzinie lekcyjnej.

3) Uczniowie, którzy w nowym roku szkolnym chcieliby rozpocząć naukę języka kaszubskiego lub ukraińskiego proszeni są o składanie wniosków do 20 września ( wnioski do pobrania w Sekretariacie).

Plan lekcji

W zakładce PLAN LEKCJI znajdziecie plan na nowy rok szkolny 2018/2019. Kliknij i zobacz-plan lekcji

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września (poniedziałek) 2018 r. o godz. 8.30 w sali sportowej ZSP w Łodzierzy

Lista przyjętych-12 lipca 2018 r.

Lista przyjętych na dzień- 12 lipca 2018 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2018
Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018

Technikum spedycji

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia-klasa wielozawodowa

Branzowa Szkoła I stopnia-sprzedawca

 

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach testów gimnazjalnych

 

Konkurs na stanowisko urzędnicze

Konkurs, StempelDyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy ogłasza konkurs na stanowisko specjalista ds. administracji i księgowości. Informacje na BIP konkurs na stanowisko urzędnicze

Egzaminy poprawkowe

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 22.08.2018 r. godz. 9.00

Nazwa przedmiotu Data egzaminu Skład komisji
język niemiecki

 

język obcy w działalności handlowej

22.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Marzena Wójtowicz – egzaminator

Magdalena Wojtowicz – egzaminator

Agnieszka Zwiewka – członek komisji

 

Geografia

 

22.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Stefan Stankiewicz  – egzaminator

Małgorzata Domżalska Pilimon – egzaminator

Katarzyna Czekała – członek komisji

 

 

 

Matematyka

 

Informatyka (egzamin klasyfikacyjny)

22.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Joanna Ginter – egzaminator

Joanna Treder – egzaminator

Agnieszka Warsińska – członek komisji

 

Język obcy dla spedytorów (angielski) 22.08.2018 r. Jacek Gocoł  – przewodniczący

Aleksandra Stankiewicz – egzaminator

Sławomir Petryna  – egzaminator

Agnieszka Zwiewka –

członek komisji

zasady żywienia

 

gastronomia w praktyce

22.08.2018 r. Jacek Gocoł  – przewodniczący

Agnieszka Warsińska – egzaminator

Alicja Stoltmann –egzaminator

Katarzyna Czekała – członek komisji

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 23.08.2018 r. godz. 9.00

 

Nazwa przedmiotu Data egzaminu Skład komisji
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 

 

23.08.2018 r. Jacek Gocoł – przewodniczący

Agnieszka Warsińska – egzaminator

Alicja Stoltmann – egzaminator

Katarzyna Czekała – członek komisji

j. polski 23.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Beata Grzybowska – egzaminator

Magdalena Radziszewska – egzaminator

Katarzyna Tamborska  – członek komisji

j. angielski 23.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Aleksandra Stankiewicz – egzaminator

Sławomir Petryna  – egzaminator

Agnieszka Zwiewka –

członek komisji

Wychowanie fizyczne 23.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Dariusz Matuszkiewicz  – egzaminator

Elżbieta Lewandowska –egzaminator

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego

zakonczenie

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 22.06 2018 r.(piątek) godz. 9.30

Sprzedajemy-Busa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego

 Marka i typ pojazdu Nr rej. Rodzaj silnika Nr podwozia Pojemność silnika Rok produkcji
 Volkswagen

Transporter

GBY 28KR Z zapłonem samoczynnym WV2ZZZ70ZXX028609 2461 ccm 1998

Samochód osobowy Volkswagen Transporter będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Łodzierz 11, w dniach 13 – 15 czerwca 2018 r., w godzinach 10.00-14.00.

Kontakt do szkoły-59 857 2409

ZOBACZ:

ogłoszenie przetargu

 wzór złożenia oferty

foto samochodu

Informacja na BIP