Category: Ogłoszenia

Zaproszenie na konkurs

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Łodzierzy zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wolnych recytatorów do udziału w XVIII Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Konkurs odbędzie się 16 października 2018 r. o godz. 1000  .

Nasz adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy 77-200 Miastko, Łodzierz 11 tel. 0598572409 e-mail zsp@lodzierz.pl .

 

 

 

 

 

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń do 10 października 2018 r.

 Karta uczestnictwa-ściągnij

Założenia regulaminowe:

 1. Szkoła typuje maksymalnie trzech uczestników.
 2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji tylko jeden wiersz lub fragment utworu Karola Wojtyły. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 3. Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko recytatora
  • pełna nazwę szkoły , adres i numer telefonu szkoły
  • tytuł utworu przygotowanego do recytacji

Terminy kursów zawodowych

Poniżej przedstawiamy terminarz kursów zawodowych dla klas Branzowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

KLASA I

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego funkcjonujący w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 3 , 059 842 25 42, zakwaterowanie

Zawód Liczba uczniów Termin

 

kucharz 19.11 – 14.12.2018 r.
fryzjer 19.11 – 14.12.2018 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej BCKP i OD i DZ

 1. Młyńska 8, 77-100 Bytów , 059 822 30 77
Zawód Liczba uczniów Termin

 

monter zabudowy i robót wykończeniowych   14.01-08.02.2019 r.
mechanik pojazdów samochodowych 25.03 – 17.04.2019 r.

24.04 – 26.04.2019 r.

elektromechanik pojazdów samochodowych 25.03 – 17.04.2019 r.

24.04 – 26.04.2019 r.

blacharz samochodowy 06.05 – 31.05.2019 r.
murarz – tynkarz 14.01-08.02.2019 r.
stolarz 25.02 – 22.03.2019 r.
elektryk 25.02 – 22.03.2019 r.
rolnik konsultacje maj
tapicer 25.02 – 22.03.2019 r.
piekarz 14.01-08.02.2019 r.
dekarz konsultacje 07.05, 14.05, 21.05, 27.05.2019 r.

 

KLASA II

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego funkcjonujący w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 3 , 059 842 25 42

 

Zawód Liczba uczniów Termin

 

kucharz
fryzjer 04 – 29.03.2019 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej BCKP i OD i DZ

 1. Młyńska 8, 77-100 Bytów , 059 822 30 77
Zawód Liczba uczniów Termin

 

mechanik pojazdów samochodowych 06.05 – 31.05.2019 r.
blacharz – samochodowy 03.12.2018 – 21.21.2018 r.

07.01.2019 r. – 11.01.01.2019 r.

murarz – tynkarz 05.11-30.11.2018 r.
monter zabudowy i robót wykończeniowych 05.11-30.11.2018 r.
piekarz 06.05 – 31.05.2019 r.
stolarz 25.02 – 22.03.2019 r.
elektryk 05.11-30.11.2018 r.
tapicer 25.02 – 22.03.2019 r.

 

KLASA III

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego funkcjonujący w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 3 , 059 842 25 42

 

Zawód Liczba uczniów Termin

 

fryzjer 07.01 – 01.02.2019 r.

 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej BCKP i OD i DZ

 1. Młyńska 8, 77-100 Bytów , 059 822 30 77
Zawód Liczba uczniów Termin

 

mechanik pojazdów samochodowych 08.10 – 31.10.2018 r.
blacharz – samochodowy 10.09 – 05.10.2018 r.
murarz – tynkarz 14.01-08.02.2019 r.
monter zabudowy i robót wykończeniowych 14.01-08.02.2019 r.
stolarz 25.02 – 22.03.2019 r.
rolnik maj
tapicer 25.02 – 22.03.2019 r.
elektryk 10.09 – 05.10.2018 r.

 

Zakwaterowanie:

ZSEiT w Słupsku, internat tel. 59 842 47 65

internat CKP Słupsk tel. 59 845 61 82

internat LO  Bytów  tel. 59 822-69-20

 

Wyprawka szkolna

Druki wniosków do pobrania w sekretariacie- termin złożenia wniosków do 01 października 2018 !!!

                                                                  

Wyprawka szkolna 2018/2019

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018, poz. 1796).

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:

1.słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci  i młodzieży do:

 • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia
 • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia.
 • liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klas IV –VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV –VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII –IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy III szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których nowa w art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych),
 • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia,
 • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa
  w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty.

 

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019, w terminie do 1 października 2018 r.

 

Druk wniosku można pobrać w sekretariatach szkół i ze strony internetowej www.bip.miastko.pl.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię  i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu  i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796) oraz uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r.- „Wyprawka szkolna”.

 

Wywiadówka-27.09 2018 r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas-27.09 2018 r. (czwartek) godz. 15.30

 

 

 

 

 

 

 

Przydział pomieszczeńna spotkania wychowawców klas z rodzicami  dnia   27.09 2018 r. (czwartek) godz. 15.30

Klasa Wychowawca Sala nr
  I T.Sped. Żyw.  K.Czekała  15
 II T.Sped. Żyw. J.Treder 7
 III T.Sped. Żyw. J. Ginter 14
 IV T. Sped. Żyw.  A.Stankiewicz 9
 
 I  Wielozawodowa E.Lewandowska 19
 I SprzedawcaWielozawodowa M.Roszczak 4
 II Kucharz wielozawodowa  A.Warsińska 3
 II Sprzedawcawielozawodowa   B.Grzybowska 16
 III Kucharz wielozawodowa S.Petryna 23
III Sprzedawca wielozawodowa   D.Matuszkiewicz 26

Będzie możliwość konsultacji z innymi nauczycielami

Zapisy na jęz. kaszubski lub ukraiński

1) Uczniowie klas II, III i IV, którzy chcą w nowym roku szkolnym pobierać stypendium za język kaszubski lub język ukraiński  proszeni są o złożenie stosownego wniosku do Sekretariatu szkoły w terminie do piątku, 07 września. Jeżeli zrobiliście to już w czerwcu nie ma potrzeby powtórnego składania wniosku.

2) Spotkanie dla uczniów kontynuujących naukę języka kaszubskiego odbędzie się w piątek, 07 września, na 3. godzinie lekcyjnej.

3) Uczniowie, którzy w nowym roku szkolnym chcieliby rozpocząć naukę języka kaszubskiego lub ukraińskiego proszeni są o składanie wniosków do 20 września ( wnioski do pobrania w Sekretariacie).

Plan lekcji

W zakładce PLAN LEKCJI znajdziecie plan na nowy rok szkolny 2018/2019. Kliknij i zobacz-plan lekcji

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września (poniedziałek) 2018 r. o godz. 8.30 w sali sportowej ZSP w Łodzierzy

Lista przyjętych-12 lipca 2018 r.

Lista przyjętych na dzień- 12 lipca 2018 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2018
Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018

Technikum spedycji

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia-klasa wielozawodowa

Branzowa Szkoła I stopnia-sprzedawca

 

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach testów gimnazjalnych

 

Konkurs na stanowisko urzędnicze

Konkurs, StempelDyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy ogłasza konkurs na stanowisko specjalista ds. administracji i księgowości. Informacje na BIP konkurs na stanowisko urzędnicze

Egzaminy poprawkowe

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 22.08.2018 r. godz. 9.00

Nazwa przedmiotu Data egzaminu Skład komisji
język niemiecki

 

język obcy w działalności handlowej

22.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Marzena Wójtowicz – egzaminator

Magdalena Wojtowicz – egzaminator

Agnieszka Zwiewka – członek komisji

 

Geografia

 

22.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Stefan Stankiewicz  – egzaminator

Małgorzata Domżalska Pilimon – egzaminator

Katarzyna Czekała – członek komisji

 

 

 

Matematyka

 

Informatyka (egzamin klasyfikacyjny)

22.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Joanna Ginter – egzaminator

Joanna Treder – egzaminator

Agnieszka Warsińska – członek komisji

 

Język obcy dla spedytorów (angielski) 22.08.2018 r. Jacek Gocoł  – przewodniczący

Aleksandra Stankiewicz – egzaminator

Sławomir Petryna  – egzaminator

Agnieszka Zwiewka –

członek komisji

zasady żywienia

 

gastronomia w praktyce

22.08.2018 r. Jacek Gocoł  – przewodniczący

Agnieszka Warsińska – egzaminator

Alicja Stoltmann –egzaminator

Katarzyna Czekała – członek komisji

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 23.08.2018 r. godz. 9.00

 

Nazwa przedmiotu Data egzaminu Skład komisji
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 

 

23.08.2018 r. Jacek Gocoł – przewodniczący

Agnieszka Warsińska – egzaminator

Alicja Stoltmann – egzaminator

Katarzyna Czekała – członek komisji

j. polski 23.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Beata Grzybowska – egzaminator

Magdalena Radziszewska – egzaminator

Katarzyna Tamborska  – członek komisji

j. angielski 23.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Aleksandra Stankiewicz – egzaminator

Sławomir Petryna  – egzaminator

Agnieszka Zwiewka –

członek komisji

Wychowanie fizyczne 23.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Dariusz Matuszkiewicz  – egzaminator

Elżbieta Lewandowska –egzaminator