Archive for: Wrzesień 2018

Terminy kursów zawodowych

Poniżej przedstawiamy terminarz kursów zawodowych dla klas Branzowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

KLASA I

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego funkcjonujący w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 3 , 059 842 25 42, zakwaterowanie

Zawód Liczba uczniów Termin

 

kucharz 19.11 – 14.12.2018 r.
fryzjer 19.11 – 14.12.2018 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej BCKP i OD i DZ

 1. Młyńska 8, 77-100 Bytów , 059 822 30 77
Zawód Liczba uczniów Termin

 

monter zabudowy i robót wykończeniowych   14.01-08.02.2019 r.
mechanik pojazdów samochodowych 25.03 – 17.04.2019 r.

24.04 – 26.04.2019 r.

elektromechanik pojazdów samochodowych 25.03 – 17.04.2019 r.

24.04 – 26.04.2019 r.

blacharz samochodowy 06.05 – 31.05.2019 r.
murarz – tynkarz 14.01-08.02.2019 r.
stolarz 25.02 – 22.03.2019 r.
elektryk 25.02 – 22.03.2019 r.
rolnik konsultacje maj
tapicer 25.02 – 22.03.2019 r.
piekarz 14.01-08.02.2019 r.
dekarz konsultacje 07.05, 14.05, 21.05, 27.05.2019 r.

 

KLASA II

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego funkcjonujący w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 3 , 059 842 25 42

 

Zawód Liczba uczniów Termin

 

kucharz
fryzjer 04 – 29.03.2019 r.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej BCKP i OD i DZ

 1. Młyńska 8, 77-100 Bytów , 059 822 30 77
Zawód Liczba uczniów Termin

 

mechanik pojazdów samochodowych 06.05 – 31.05.2019 r.
blacharz – samochodowy 03.12.2018 – 21.21.2018 r.

07.01.2019 r. – 11.01.01.2019 r.

murarz – tynkarz 05.11-30.11.2018 r.
monter zabudowy i robót wykończeniowych 05.11-30.11.2018 r.
piekarz 06.05 – 31.05.2019 r.
stolarz 25.02 – 22.03.2019 r.
elektryk 05.11-30.11.2018 r.
tapicer 25.02 – 22.03.2019 r.

 

KLASA III

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego funkcjonujący w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku przy ul. Królowej Jadwigi 3 , 059 842 25 42

 

Zawód Liczba uczniów Termin

 

fryzjer 07.01 – 01.02.2019 r.

 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej BCKP i OD i DZ

 1. Młyńska 8, 77-100 Bytów , 059 822 30 77
Zawód Liczba uczniów Termin

 

mechanik pojazdów samochodowych 08.10 – 31.10.2018 r.
blacharz – samochodowy 10.09 – 05.10.2018 r.
murarz – tynkarz 14.01-08.02.2019 r.
monter zabudowy i robót wykończeniowych 14.01-08.02.2019 r.
stolarz 25.02 – 22.03.2019 r.
rolnik maj
tapicer 25.02 – 22.03.2019 r.
elektryk 10.09 – 05.10.2018 r.

 

Zakwaterowanie:

ZSEiT w Słupsku, internat tel. 59 842 47 65

internat CKP Słupsk tel. 59 845 61 82

internat LO  Bytów  tel. 59 822-69-20

 

Poznawali cechy dobrego spedytora

W czwartek 27 września klasa IV technikum spedycji na swoich zajęciach gościła prezesa zarządu firmy ,,Franklin” Zbigniewa Dróżdza. Na spotkaniu zaproszony gość przedstawił krótką historię zawodu spedytora oraz omowił cechy dobrego spedytora. Zebrani na spotkaniu uczniowie wymieniali poglądy na temat dobrych i złych stron pracy w spedycji. Spotkania z przedstawicielami firmy ,,Franklin” zajmującym się spedycją i transportem odbywać się będą cyklicznie.  Jest to rezultat podpiania porozumienia o współpracy naszej szkoły, Starostwa Powiatowego w Bytowie i firmy ,,Franklin”

Złożyli ślubowanie

W dniu 27 września br. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i odebrali  z rąk dyrektora szkoły legitymacje szkolne. Ślubowanie złożyli uczniowie klas: technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych. oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia o profilu  sprzedawca i klasy wielozawodowej

Wyprawka szkolna

Druki wniosków do pobrania w sekretariacie- termin złożenia wniosków do 01 października 2018 !!!

                                                                  

Wyprawka szkolna 2018/2019

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018, poz. 1796).

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:

1.słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci  i młodzieży do:

 • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia
 • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia.
 • liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klas IV –VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV –VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII –IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy III szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których nowa w art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych),
 • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia,
 • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa
  w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty.

 

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019, w terminie do 1 października 2018 r.

 

Druk wniosku można pobrać w sekretariatach szkół i ze strony internetowej www.bip.miastko.pl.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię  i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu  i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796) oraz uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r.- „Wyprawka szkolna”.

 

Gościli w Walsrode w Niemczech

Grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy pod opieką nauczycieli  Marzeny Wójtowicz i Aleksandry Stankiewicz przebywała z sześciodniową wizytą w zaprzyjaźnionej niemieckiej szkole w Walsrode. (Dolna Saksonia). Celem wizyty była wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, gdzie uczestnicy wymiany poznawali tajniki kuchni niemieckiej podczas wspólnych kulinarnych warsztatów . Ponadto zwiedzili Vogelpark w Walsrode, Serengeti Park w Hodenhagen, ogrody królewskie Herrenhäuser  Gärten w Hanowerze oraz targi pracy w Fallingbostel  pod nazwą Life & Work. Wyjazd wsparła finansowo fundacja Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży i Starostwo Powiatowe w Bytowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiadówka-27.09 2018 r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas-27.09 2018 r. (czwartek) godz. 15.30

 

 

 

 

 

 

 

Przydział pomieszczeńna spotkania wychowawców klas z rodzicami  dnia   27.09 2018 r. (czwartek) godz. 15.30

Klasa Wychowawca Sala nr
  I T.Sped. Żyw.  K.Czekała  15
 II T.Sped. Żyw. J.Treder 7
 III T.Sped. Żyw. J. Ginter 14
 IV T. Sped. Żyw.  A.Stankiewicz 9
 
 I  Wielozawodowa E.Lewandowska 19
 I SprzedawcaWielozawodowa M.Roszczak 4
 II Kucharz wielozawodowa  A.Warsińska 3
 II Sprzedawcawielozawodowa   B.Grzybowska 16
 III Kucharz wielozawodowa S.Petryna 23
III Sprzedawca wielozawodowa   D.Matuszkiewicz 26

Będzie możliwość konsultacji z innymi nauczycielami

Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych

Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie

 

Zdawalność egzaminów z poszczególnych przedmiotów w maju i sierpniu 2018 r. dla tegorocznych absolwentów.

Absolwenci technikum z województwa pomorskiego Absolwenci technikum ZSP w Łodzierzy
Zdawalność  matury 76% 71,4%
Język polski 96% 100%
Matematyka 78% 71,4%
Język angielski 95% 100 %
Język niemiecki 93% 100 %

Porównanie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzone w czerwcu 2018 r.

Nazwa zawodu

Nazwa kwalifikacji Część pisemna

zdało

Część praktyczna

zdało

ZSP w Łodzierzy Województwo pomorskie ZSP w Łodzierzy Województwo pomorskie
Technik spedytor A.28 Organizowanie i nadzorowanie transportu 100% 98,3% 76,9% 69,6%
Technik spedytor A.29 Obsługa klientów i kontrahentów 100% 96,3% 84,6% 71,4%
Technik żywienia i usług gastronomicznych T.06 Sporządzanie potraw i napojów 100% 90,3% 100% 99,6%
Technik żywienia i usług gastronomicznych T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 100% 99% 66,7% 67,1%
ZSZ w zawodzie sprzedawca A.18 Prowadzenie sprzedaży 100% 83,1% 100% 88,9%
ZSZ w zawodzie kucharz T.06 Sporządzanie potraw i napojów 100% 90,3% 100 % 99,6%

Dotyczy to kwalifikacji A.28 i T.06 dla klasy III technikum i A.29 i T.15 dla klasy IV technikum. A.18 i T06 dla klasy III ZSZ

Zapisy na jęz. kaszubski lub ukraiński

1) Uczniowie klas II, III i IV, którzy chcą w nowym roku szkolnym pobierać stypendium za język kaszubski lub język ukraiński  proszeni są o złożenie stosownego wniosku do Sekretariatu szkoły w terminie do piątku, 07 września. Jeżeli zrobiliście to już w czerwcu nie ma potrzeby powtórnego składania wniosku.

2) Spotkanie dla uczniów kontynuujących naukę języka kaszubskiego odbędzie się w piątek, 07 września, na 3. godzinie lekcyjnej.

3) Uczniowie, którzy w nowym roku szkolnym chcieliby rozpocząć naukę języka kaszubskiego lub ukraińskiego proszeni są o składanie wniosków do 20 września ( wnioski do pobrania w Sekretariacie).

Podpisano porozumienie

W trakcie uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez wicestarostę Zbigniewa Batko, spedycyjną firmą ,,Franklin” reprezentowaną przez prezesa zarządu Zbigniewa Dróżdza i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy reprezentowanym przez dyrektora ZSP w Łodzierzy Mariusza Treder.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i warunków realizacji praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy kształcących się w zawodzie technik spedytor. Celem porozumienia jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w branży spedycyjnej oraz powiązanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy z potrzebami rynku pracy.

 

W ramach porozumienia firma  FRANKLIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zobowiązuje się do:

 1. Umożliwienia uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy odbywania praktyki zawodowej na terenie firmy FRANKLIN
 2. Organizowania wizyt studyjnych w siedzibie firmy.
 3. Dzielenia doświadczeniem poprzez cykliczne spotkania z pracownikami firmy.
 4. Wspólnej organizacji przedsięwzięć podnoszących jakość edukacyjną uczniów w technikum spedycji.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy zobowiązuje się do:

 1. Pozyskiwania młodzieży dla kształcenia szkolnego w zawodzie technik spedytor.
 2. Promowania firmy FRANKLIN i jej działań w środowisku lokalnym oraz na terenie Szkoły.
 3. Umieszczenia logo Firmy wraz z przekierowaniem do strony firmy: na stronie internetowej Szkoły.
 4. Wspólnej organizacji przedsięwzięć propagujących zawód spedytora oraz wizerunek firmy FRANKLIN

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny

W tym roku szkolnym to 3 września zadzwonił pierwszy dzwonek, który zainaugurował nowy rok szkolny 2018/2019.  W uroczystości inauguracji roku szkolnego  uczestniczyli: Mirosław Batruch radny Sejmiku Pomorskiego, Zbigniew Batko wicestarosta bytowski, Zbigniew Dróżdż prezes Zarządu firmy ,,Franklin”.  rodzice uczniów, grono pedagogiczne oraz młodzież szkolna. Wśród uczestników znalazło się 69 uczniów klas pierwszych , którzy od nowego roku szkolnego  rozpoczną naukę w naszej szkole, . W trakcie uroczystości została podpisana umowa partnerska między  ZSP w Łodzierzy a spedycyjną firmą ,, Franklin” oraz Starostwem Powiatowym w Bytowie