Stypendia dla uczniów ZSZ i Technikum

stypendiabanerSTYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ TECHNIKUM.

Nabór wniosków trwa do 15 września 2016 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. Projekt skierowany jest do uczniów – mieszkańców województwa pomorskiego, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych na terenie województwa, w zawodach odpowiadających Branżom kluczowym1 i wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza2 oraz wykazujących predyspozycje w przedmiotach zawodowych.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

  1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
  1. w roku szkolnym 2015/2016:
  1. otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:
    • I lub II klasę zasadniczej szkoły zawodowej,
    • I, II lub III klasę technikum;
  2. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 4,75;
  1. w roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuował naukę w zasadniczej szkole zawodowej lub technikum;
  1. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym1 i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza2.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego (Dział II, Rozdział III – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego:  „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2.

Przypominamy, że o przyznanie stypendium mogą ubiegać się zarówno uczniowie, którzy wypełnili dokumenty rekrutacyjne do projektu (pod koniec roku szk. 2015/2016) oraz Ci uczniowie, którzy dopiero teraz deklarują udział w projekcie.

Informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium!

Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja o projekcie „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”:

http://des.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-na-rok-szkolny-2016-2017-dla-uczniow-szkol-zawodowych

 

 

 

Comments are closed.