Świadczenie o pomoc zdrowotną

Osoby zainteresowane świadczeniem na pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego, proszone są o składanie wniosków w terminie nieprzekraczalnym do 31 października 2017 r.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 – zaświadczenie lekarskie , z adnotacją o czasie trwania choroby,

– dokumenty potwierdzające koszty leczenia  w postaci faktur, określających wnioskodawcę jako osobę ponoszącą w/w koszty,

– oświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na członka rodziny, uzyskanym za okres trzech miesięcy , poprzedzających złożenie wniosku.

Comments are closed.